Tanie odwierty
Just another WordPress site

Archive for July, 2016

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pod pojęciem drgań mechanicznych rozumie się ruch, w którym wytrącone z położenia równowagi ciało drgające przemieszcza się ze stale zmieniającą się prędkością, oddalając się i zbliżając ponownie do położenia równowagi. Są to zazwyczaj drgania periodyczne, a ściślej w szczególnym przypadku – drgania harmoniczne, tj. dające się zapisać w postaci funkcji sinusowej (lub cosinusowej). Układy mechaniczne mimośrodowe pojedyncze wywołują drgania kołowe lub ukierunkowane pionowo w przegubie zawieszenia wahadłowego. Układy mechaniczne o dwóch jednakowych mimośrodach i zsynchronizowanych obrotach dają drgania kołowe lub drgania ukierunkowane pionowo. Na zmianę postaci i kierunku drgań wpływa ponadto ich wzajemne ustawienie fazowe, co może również w sposób niezamierzony zmienić efekt wibrowania. Zależnie od położenia wyjściowego i kierunku ruchu mimośrodów można uzyskać sinusowo antymetrycznie zmienną siłę lub moment względnie równocześnie zmienne siły i moment. Przy większej liczbie mimośrodów można uzyskiwać dodatkowe inne efekty, podobnie jak w układach prostszych. I tak na przykład przy trzech mimośrodach osadzonych na różnych wałach, stosując synchronizację ich ruchu oraz dając na osi środkowej mimośród o momencie statycznym dwukrotnie większym od momentu statycznego każdego z pozostałych mimo śIadów, można uz yskać drgania kołowe lub ukierunkowane drgania pionowe. Konstrukcja wzbudników drgań pozwala na uzyskiwanie zmiany dynamicznych charakterystyk drgań: częstotliwości, amplitudy wychyleń oraz wielkości siły wymuszania. Częstotliwość drgań układów mechanicznych można zmieniać przez zmianę liczby obrotów wałów na minutę, stosując odpowiednie przekładnie klinowe i zębate, lub przez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik, praktycznie w granicach od 50 do 200 Hz. [patrz też: Drzwi wejściowe, drzwi garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Archive for July, 2016

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zewnątrz budynku należy stosować przewody odpływowe z rur kamionkowych z połączeniem za pomocą sznura smołowanego, kitu asfaltowego lub paku z dodatkiem smoły pogazowej albo rur betonowych z połączeniem za pomocą cementu. Połączenia odpływów od zlewów, umywalek lub pisuarów z przewodami spustowymi mogą być wykonane z rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych, czarnych – odpowiednio zabezpieczonych przed korozją lub z odpowiednich materiałów zastępczych. Przewody wentylacyjne wyprowadza się na wysokość 0,5 -:-1,0 m ponad dach budynku. Pozioma odległość górnej części rur wentylacyjnych od okien i wszelkich otworów do wnętrza sąsiednich budynków powinna wynosić nie mniej niż 4 m. Przy mniejszej odległości rurę wentylacyjną podnosi się wyżej dachu sąsiedniego budynku najmniej o 1 m lub odchyla się na bok, w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed nieprzyjemnymi zapachami. Powiększona średnica w nasadzie rury wentylacyjnej, wyprowadzonej ponad dach, powinna być wykonana z blachy cynkowej lub innego równoważnego materiału; przy dachach żelbetowych należy stosować nasady żeliwne. [więcej w: schody dywanowe, rolety okienne, rolety dzień noc ]

Comments Off

« Previous Entries