Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi prysznicowe’

Przekrój górnego zbrojenia naroznego

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Przekrój górnego zbrojenia narożnego, odniesiony do jednostki szerokości przekroju płyty, powinien w każdym kierunku równać się co najmniej połowie większego przekroju zbrojenia w środkowej części płyty. W jednoprzęsłowych płytach wolnopodpartych na obwodzie liczbę prętów dolnych w pasmach przypodporowych można zmniejszyć przez zakończenie co drugiego pręta zbrojenia przęsłowego (jedynie dla dużych rozpiętości), bądź też przez odgięcie co drugiego pręta do górnej warstwy płyty; drugie rozwiązanie jest szczególnie ważne, gdy podparcie płyty na obwodzie stwarza warunki częściowego zamocowania. Na długości l/a mniejszej rozpiętości należy w narożach dać u dołu zbrojenie prostopadle do dwusiecznej, w ilości na jednostkę długości dwusiecznej jak na jednostkę szerokości w przęśle. Radzieckie zalecenia dotyczące rozmieszczenia wkładek zbrojenia są nieco inne. Układ zbrojenia odpowiadający tym zaleceniom dla jednoprzęsłowej p łyty wolnopodpartej jest na obwodzie, natomiast przedstawiono typowe zbrojenie jednego z pośrednich pól płyty wieleprzęsłowej, gdzie wobec małej liczby prętów w skrajnych pasmach dano w górnych częściach naroży dodatkowe pręty w obu kierunkach. Godne zalecenia, szczególnie dla dużej liczby przęseł, jest stosowanie zbrojenia w postaci oddzielnych siatek zgrzewanych (dolnej i górnej). Siatki wykonuje się w warsztacie zbrojarskim i gotowe układa na deskowaniu. Przyśpiesza to znacznie wykonanie płyt. Praktycznie jednak biorąc, zmiana przekroju zbrojenia utrudnia roboty zbrojarskie. Dlatego też w płytach o niewielkich wymiarach przyjmuje się zazwyczaj zbrojenie stałe odpowiadające w każdym kierunku maksymalnym momentom na całej powierzchni dodatnich momentów i odgina się następnie ku górze część prętów przęsłowych dolnych (wg zasad jak przy płytach jednokierunkowo zbrojonych). Pręty odgięte wraz z ewentualnym dodatkowym zbrojeniem pracują na ujemne momenty podporowe. Zasięg wkładek musi być tu zgodny z zasięgiem momentów zginających odpowiedniego kierunku; zasięg ten jest łatwy do wyznaczenia na podstawie znaków przy współczynnikach l1ix i lliy bez konieczności obliczania momentów dla całej płyty. [hasła pokrewne: rolety kraków, rolety zewnętrzne, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi prysznicowe’

Przekrój górnego zbrojenia naroznego

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Płyty koliste są często stosowane jako przekrycia konstrukcji o rzucie kolistym, jak koliste klatki schodowe, zbiorniki okrągłe, włazy okrągłe, silosy, wieże ciśnień itp. Płyty te o obwodowym bądź kolistym centrycznym oparciu stosuje się również jako dna zbiorników, komór silosowych, przy wieżach ciśnień i kominach. Fundamentowe płyty koliste są zwykle obciążone centrycznie usytuowanymi ryglami, które przekazują na płytę obciążenia ze slupów, bądź z ciągłej konstrukcji murowanej lub żelbetowej. W tym przypadku najbardziej właściwe jest projektowanie płyty jako pracującej na sprężystym podłożu. Przy osiowo symetrycznym obciążeniu płyty koliste odkształcają się symetrycznie. Wzory do obliczania momentów zginających promieniowych Mr, stycznych Mt i sil poprzecznych Q, odniesionych do jednostki szerokości płyt o stałej grubości i występujących najczęściej obciążeniach są zamieszczone w pracy. Schematy te odnoszą się równ ież i do płyt fundamentowych, jeżeli podłoże gruntowe może być uważane za sztywne i nieodkształcalne. Płyty koliste o zmiennej grubości bądź o obciążeniach innych niż podane w pracy najwygodniej jest rozwiązywać sprowadzając zagadnienie do układu ogólnych równań, zastępując w nich ilorazy różniczkowe ilorazami różnicowymi. Zbrojenie płyt kolistych powinno odpowiadać przebiegowi momentów zginających Mr i Mt; w razie przekroczenia naprężeń ścinających, co zdarza się rzadko, należy zbroić plytę wkładkami ukośnymi. Najczęściej zbrojenie składa się z prostych prętów promieniowych oraz z pierścieniowych prętów kolistych. Przy zmianie znaku momentu można odginać pręty ku rozciąganej strefie przekroju, jest to jednak często w praktyce niewygodne. Zwykle, głównie w płytach o dużych grubościach, stosuje się odrębne zbrojenie rusztami nieodginanych wkładek. Nie należy przerywać wkładek promieniowych w środku. Zbrojenie taki e można stosować tylko w ustrojach, które pośrodku nie podlegają zginaniu ani rozciąganiu. W miarę zwiększania się momentu zginającego w kierunku centrycznego pierścienia podporowego (przez który przekazują się obciążenia konstrukcji na płytę), zagęszcza się zbrojenie, zmniejsza natomiast ku środkowi płyty. [przypisy: rolety kraków, rolety zewnętrzne, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries