Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

Stopy grupowe pod kilka słupów

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

W przypadku gęstej siatki słupów, dających duże powierzchnie fundamentów (ze względu na duże naciski lub małe normowe obciążenia jednostkowe podłoża), konstruuje się stopy grupowe pod kilka słupów. Przykłady kształtowania stopy pod 3, 4, 5 i 6 słupów. Schemat obliczeń statycznych nie jest tu już tak prosty, jak dla dwu słupów. W przybliżeniu fundament grupowy pod więcej niż dwa słupy należy traktować jako składający się z ukrytych belek biegnących wzdłuż osi słupów. Pozostałą część fundamentu przyjmuje gię jako płyty oparte na tych belkach. Z tego wynika, że największa powierzchnia fundamentu powinna być skupiona wokół prostych łączących osie słupów. Odstępstwo od takiego obliczenia, gdzie starano się tak dobrać powierzchnię rzutu stopy, aby jej środek ciężkości pokrywał się z miejscem przyłożenia wypadkowej obciążeń ze wszystkich słupów. Oprócz obliczonego zbrojenia wzdłuż wydzielonych belek i płyt stopy szeregowej należy wziąć pod uwagę potrzebę zbrojenia dodatkowego wynikającego z utwierdzenia słupów w stopie i nierównomiernego rozkładu oddziaływań gruntu pod stopą. W przypadku stopy szeregowej, obciążonej trzema słupami w jednym szeregu, odległymi od siebie 0 11 i 12, równomierny nacisk na grunt uzyskuje się przez odpowiednie dobranie. Dla stopy prostokątnej jej długość określa wzór. Mając określone wymiary stopy I i b ustala się wielkości pomocnicze: W oparciu o równanie trzech momentów określa się długości wsporników ał i qb — (al 11, 12), Momenty podporowe wynoszą: 8(1+i) a MA—qb—, Mc=qb. Momenty przęsłowe oblicza się jak dla belki dwuprzęsłowej ze wspornikami. Powierzchnię ścięcia ławy F określa wzór 2 cosa gdzie: a — kąt rozchodzenia się naprężeń spowodowanych naciskiem słupa, wysokość stopy [więcej w: Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

Stopy grupowe pod kilka słupów

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Kilka typów pojedynczych fundamentów ukształtowanych jako powierzchnie koliste i obrotowe (stożki). Rozwiązanie daje oszczędność betonu. Ponadto wciąga się do współpracy grunt leżący pod łupiną. Pojedyncze fundamenty łupinowe. Obliczenie łupiny fundamentowej przeprowadza się w następujący sposób. Naciski na podłoże gruntowe. Wypadkowa pionowa działająca na powierzchnię AB. Siła ściskająca działająca na przekrój betonowy sina. Naprężenia ściskające w betonie P (R 2 —p sina27tpv 2TtR 2 pc sin a). Największe naprężenie ściskające wystąpi na brzegu słupa. Naprężenie ściskające działające na powierzchnię wewnętrzną stożka jest stałe (jeśli przyjmie się, że ot const), ponieważ 7tR2 tg2 a 21tp TCR2 tg2 a— t ge a. Sposób zbrojenia fundamentu w kształcie kopuły stożkowej. Fundamenty o takim kształcie stosowano we Francji. W Meksyku przy budowie magazynu do posadowienia słupów zastosowano stopy łupinowe, przy czym każda łupina składała gie z czterech odcinków paraboloidy hiperbolicznej. Wymiary stopy w rzucie wynosiły m; grubość łupiny 15 cm, a jej strzałka 75 em. Stopy 0 regularnym osiadaniu. Zadaniem takich stóp jest odpowiednie dostosowanie się do przebiegu osiadania fundamentów w czasie. Jeśli proces osiadania fundamentów przebiega nierównomiernie, np. w przypadku posadowienia stóp na nasypach, to do czasu stabilizacji osiadań można zastosować odpowiednie dźwigniki hydrauliczne regulujące żądane położenie słupa. Przykład takiego rozwiązania. W żelbetowym słupie umieszczono belki stalowe odpowiedniej sztywności, stanowiące przeciwwagę dźwigników opartych za pośrednictwem stalowych podkładek na górnych krawędziach stopy żelbetowej. Po zakończeniu procesu osiadania stopy następuje jej monolityczne powiązanie ze słupem (po usunięciu dźwigników). Regulowanie osiadań za pomocą dźwigników hydraulicznych wymaga pomiarów geodezyjnych. Ponadto należy sprawdzić stalową belkę wspornikową na zginanie, a stopę żelbetową na docisk pod podkładkę dźwignika. [więcej w: Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries