Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pod pojęciem drgań mechanicznych rozumie się ruch, w którym wytrącone z położenia równowagi ciało drgające przemieszcza się ze stale zmieniającą się prędkością, oddalając się i zbliżając ponownie do położenia równowagi. Są to zazwyczaj drgania periodyczne, a ściślej w szczególnym przypadku – drgania harmoniczne, tj. dające się zapisać w postaci funkcji sinusowej (lub cosinusowej). Układy mechaniczne mimośrodowe pojedyncze wywołują drgania kołowe lub ukierunkowane pionowo w przegubie zawieszenia wahadłowego. Układy mechaniczne o dwóch jednakowych mimośrodach i zsynchronizowanych obrotach dają drgania kołowe lub drgania ukierunkowane pionowo. Na zmianę postaci i kierunku drgań wpływa ponadto ich wzajemne ustawienie fazowe, co może również w sposób niezamierzony zmienić efekt wibrowania. Zależnie od położenia wyjściowego i kierunku ruchu mimośrodów można uzyskać sinusowo antymetrycznie zmienną siłę lub moment względnie równocześnie zmienne siły i moment. Przy większej liczbie mimośrodów można uzyskiwać dodatkowe inne efekty, podobnie jak w układach prostszych. I tak na przykład przy trzech mimośrodach osadzonych na różnych wałach, stosując synchronizację ich ruchu oraz dając na osi środkowej mimośród o momencie statycznym dwukrotnie większym od momentu statycznego każdego z pozostałych mimo śIadów, można uz yskać drgania kołowe lub ukierunkowane drgania pionowe. Konstrukcja wzbudników drgań pozwala na uzyskiwanie zmiany dynamicznych charakterystyk drgań: częstotliwości, amplitudy wychyleń oraz wielkości siły wymuszania. Częstotliwość drgań układów mechanicznych można zmieniać przez zmianę liczby obrotów wałów na minutę, stosując odpowiednie przekładnie klinowe i zębate, lub przez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik, praktycznie w granicach od 50 do 200 Hz. [patrz też: Drzwi wejściowe, drzwi garażowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Drzwi wejściowe’

Wzbudniki drgan urzadzen wibracyjnych do wibrowania objetosciowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ze wzrostem więc masy drgającej maleje amplituda wychyleń. Dla utrzymania jej w granicach zadanej wielkości należy odpowiednio zwiększyć moment kinetyczny. Powoduje to konieczność wprowadzenia zwiększonych sił wzbudzania, mocniejszych konstrukcji wzbudników drgań i górnej części drgającej wibratora, zamocowania podkładów form i innych elementów, dając w efekcie dalsze zwiększenie masy drgającej. Powstaje trudny do rozwiązania technicznie i ekonomicznie problem odpowiedniego kształtowania urządzeń wibracyjnych do wibrowania objętościowego. Jest to przyczyną, że przy większych wyrobach stoły wibracyjne zastępuje się kozłami lub stojakami wibracyjnymi. Urządzenia do wibrowania objętościowego można sklasyfikować według odrębności konstrukcji, mechanizmu wzbudzania drgań i jego kinetyki, przeznaczenia i cech eksploatacyjnych, sposobu i źródła zasilania oraz charakteru uzyskiwanych drgań. I tak urządzenia te dzieli się według następując ych cech konstrukcyjnych i technologicznych: – obciążenie: małe – do 2 T, średnie od 2 do 5 T, duże od 5 do 20 T – konstrukcja części drgającej urządzenia: płytowa lub ramowa w stołach wibracyjnych, – belkowa – w kozłach wibracyjnych, punktowa – w stojakach wibracyjnych [hasła pokrewne: drzwi garażowe, schody dywanowe, Drzwi wejściowe ]

Comments Off

« Previous Entries