Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Siatka przepływu

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

W przypadku niejednorodnego ruchu wody gruntowej, np. przy zmiennym spadku hydraulicznym lub zmiennym przekroju przepływu, obliczenie ilości przepływającej wody jest trudne, gdyż teoria filtracji daje określone rozwiązania tylko dla prostych przypadków. Do obliczeń praktycznych można wykorzystać sposób przybliżony, oparty na własnościach siatki przepływu. Jest to siatka krzywoliniowa ortogonalna (o kątach wierzchołkowych prostych), zbudowana z linii przepływu (linie równolegle do kierunku ruchu wody) i z linii ekwipotencjalnych, będących miejscem geometrycznym punktów o jednakowym poziomie piezometrycznym. Sporządzenie siatki przepływu polega na przybliżonym wpisaniu w podłużny przekrój przepływu siatki ortogonalnej o oczkach kwadratowych. Granicznymi liniami przepływu są: od góry — zwierciadło wody gruntowej, a od dołu — strop warstwy nieprzepuszczalnej. Jednocześnie powinien być spełniony warunek, aby różnice poziomów piezometrycznych między sąsiednimi liniami ekwipotencjalnymi były jednakowe (A I-I const). Liczbę linii ekwipotencjalnych m przyjmuje się zależnie od wymaganej dokładności. Średni spadek hydrauliczny w dowolnym oczku o boku a wynosi a [a prędkość przepływu AH v = ki = k a. Ilość wody przepływającej przez dowolny przekrój jednej strugi o szerokości b 1 w jednostce czasu wynosi AH AH a przez cały przekrój gdzie n — liczba strug w siatce przepływu. Wzór umożliwia obliczenie ilości przepływającej wody na pod— stawie skonstruowanej siatki przepływu. Siatka przepływu umożliwia również wyznaczenie wielkości spadku hydraulicznego w każdym punkcie ośrodka. Sporządzenie siatki przepływu wymaga żmudnych prób, szczególnie przy bardziej skomplikowanych warunkach przepływu. Z tego względu w praktyce stosuje się do tego celu również metodę analogii elektrycznej. Wykorzystuje się tu analogie równań różniczkowych spadku napięcia przy przepływie prądu elektrycznego i spadku poziomów piezometrycznych przy przepływie wody w ośrodku gruntowym. [podobne: garaże blaszane, rolety warszawa, żaluzje drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Siatka przepływu

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Dla odcinka strugi o długości ds i polu przekroju poprzecznego A hydrauliczna różnica ciśnień wody P zależy od różnicy poziomów piezometrycznych dH na końcach tego odcinka i wynosi grad H. Siła ciśnienia wody, wywierana na jednostkę objętości ośrodka wynosi więc grad H lub przy filtracji jednorodnej Ps=ywi. Silę tę nazywa się ciśnieniem spływowym. Jest to siła objętościowa, która liczbowo równa się iloczynowi ciężaru objętościowego wody Atu, i spadku hydraulicznego i. Kierunek działania tej siły jest styczny do linii przepływu. W przypadku gruntów uwarstwionych, różniących się znacznie pod względem przepuszczalności, przyjmuje się przy ruchu wody w kierunku prostopadłym do uwarstwienia, że ciśnienie spływowe w całości przekazuje się na grunt mniej przepuszczalny. Ilość wody przepływającej przez obie warstwy jest taka sama, równe są więc i prędkości, Wynika stąd, że spadki hydrauliczne ip oraz i, w poszczególnych warstwach są odwrotnie proporcjonalne do ich współczynników filtracji kp i Zatem spadek hydrauliczny w warstwie pyłu wynosi Ponieważ kp : kr 102 , więc spadek hydrauliczny w pyle jest 1000 razy większy od spadku hydraulicznego w piasku, mozna zatem przyjąć, że prawie cale ciśnienie spływowe przejmuje pyl. Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów W przypadku przepływu wody w podłożu należy uwzględniać wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu. Przy pionowym przepływie wody ciężar objętościowy określa się COS 12-81 gdzie: ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu, I — wartość bezwzględna składowej pionowej ciśnienia spływowego, — kąt odchylenia ps od pionu. Znak plus odnosi się do przypadku przepływu wody w dół, a znak minus — do góry. Ciśnienie spływowe równe ciezarowi objętościowemu szkieletu gruntu pod wodą nazywa sie krytycznym ciśnieniem spływowym, gdyż wtedy. [hasła pokrewne: garaże blaszane, rolety warszawa, żaluzje drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries