Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odkurzacze przemysłowe’

Opracowania z zakresu mechaniki gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Milowymi krokami były opracowania Felleniusa (1934), Giersiewanowa (1934), Sokołowskiego (1942, 1960), Steinbrennera (1934), Terzaghiego (1943), Florina (1948), Taylora (1948), Skemptona (1954), Caquota, Korisela (1949) Meyerhofa (1953), Bishopa i Henkela (1962). W Polsce pierwszym poważniejszym opracowaniem z zakresu mechaniki gruntów była dysertacja doktorska Cz. Rusina, pod kierunkiem prof. W. Zenczykowskiego pt. „Badania teoretyczne i laboratoryjne gruntu jako elementu budowli”, Obroniona na Politechnice Warszawskiej w 1939 r. Pierwszą obszerniejszą publikacją była praca Z. Wiluna pt. „Gruntoznawstwo drogowe” (1947). Autorami kolejnych większych publikacji z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania byli: Pomianowski (1947), Piętkowski (1956, 1957), Hiickel (1957, 1959), Kisiel (1957), Wiłun (1958, 1962), Rossiński (1964), Piętkowski, Czarnota-Bojarski (1964), Jeske, Przedecki, Rossiński (1966), Koliis (1966), Kisiel, Lysik, Dmitruk (1966, 1969). Prawidłowe rozwiązanie każdego zadania z zakresu fundamentowania powinno być oparte na rozpatrzeniu konstrukcji budowli i podłoża jako całości konstrukcyjnej. Jeszcze obecnie warunek ten często nie jest spełniony, gdyż wymiarowanie fundamentów ogranicza sie w zasadzie do uwzględnienia dopuszczalnych obciążeń gruntów, ustalonych na podstawie danych empirycznych i niekiedy na podstawie próbnych obciążeń gruntu w dnie wykopu. Wartości dopuszczalnych obciążeń podłoża określa się, nie uwzględniając ani właściwości mechanicznych gruntu, ani rodzaju budowli i warunków jej eksploatacji. Praktyka budownictwa wykazała, że przekroczenie nośności podłoża wskutek wypierania gruntu spod fundamentów występuje bardzo rzadko, głównym natomiast niebezpieczeństwem dla konstrukcji jest zbyt duże i nierównomierne osiadanie jej fundamentów. Stąd wynika dążność do projektowania fundamentów z uwzględnieniem deformacji podłoża. Istnieją dwie możliwości rozwiązania tego zagadnienia: pierwsza polega na obliczaniu osiadania fundamentów bez uwzględnienia sztywności własnej konstrukcji budowli, dru g a na uwzględnieniu wpływu sztywności własnej budowli na rozkład naprężeń w odkształcalnym podłożu gruntowym, a więc i na osiadanie fundamentów budowli. [patrz też: rolety tarnów, odkurzacze przemysłowe, rolety szczecin ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odkurzacze przemysłowe’

Opracowania z zakresu mechaniki gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Fundamentowanie jest nauką o projektowaniu i wykonawstwie fundamentów, których zadaniem jest przekazanie w sposób bezpieczny i ekonomiczny obciążeń od budowli na podłoże gruntowe. Fundamentowanie jest jednocześnie nauką i sztuką inżynierską; nauką — gdy rozpatruje podłoże jako ośrodek nośny i odkształcalny w oparciu o rozwiązania z mechaniki gruntów i skał — oraz sztuką — gdy wybiera najbardziej ekonomiczne i bezpieczne sposoby fundamentowania, dostosowane do istniejących warunków konstrukcyjnych i wodno—gruntowych. Nauką podstawową dla fundamentowania jest przede wszystkim mechanika gruntów, nauka o fizycznych i mechanicznych właściwościach ośrodka gruntowego oraz o stanach naprężeń i odkształceń podłoża gruntowego pod wpływem działających nań obciążeń. Mechanikę gruntów można podzielić na klasyczną i nowoczesną. Do klasycznej — zaliczyć można mechanikę gruntów w okresie od 1773 r., gdy ukazało się kapitalne dzieło Coulomba pt. „Essai sur une application des rëgles de Maximis et Minimis problëmes de statique relatifs ľArchitecture”, do 1925 r., gdy Terzaghi ogłosił drukiem pracę pt. ,Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage”. Okres klasycznej mechaniki gruntów charakteryzuje się stosowaniem pojęć Coulomba o stanie równowagi granicznej sztywnego masywu gruntowego, rozdzielonego powierzchnią poślizgu na dwa obszary — ruchomy i nieruchomy. Do rozwoju mechaniki gruntów w tym okresie w dużym stopniu przyczynił się Boussinesq (1885), podając rozwiązania z zakresu naprężeń i odkształceń ośrodka sprężystego, oraz Darcy (1856) — w zakresie filtracji w ośrodkach porowatych. Nowe idee, wniesione przez Terzaghiego, oparte były na uwzględnieniu zmian porowatości ośrodka gruntowego pod wpływem obciążeń w miarę upływu czasu i związanych z tym zmian wytrzymałości i odkształcalności gruntów. Wszechstronny rozwój nowoczesnej mechaniki gruntów wiąże się z rozwojem wielu dyscyplin, jak: gruntoznawstwa inżynieryjnego, teorii filtracji, teorii sprężystości i plastyczności, reologii itp. [hasła pokrewne: rolety tarnów, odkurzacze przemysłowe, rolety szczecin ]

Comments Off

« Previous Entries