Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Cięcie tworzyw sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Najbardziej rozpowszechniło sie cięcie tworzyw sztucznych na nożycach gilotynowych. Można na nich ciąć płyty z fenolowych laminatów tkaninowych, papierowych i drzewnych, płyty z twardego poli chlorku winylu, azotanu celulozy, o grubości do 2,5 mm. Zaleca się płyty o grubości większej niż 1 mm podgrzewać przed cięciem do temperatury 40+70 o c, a niekiedy i wyższej. Podgrzewanie to odbywa się na specjalnych stołach, znajdujących się tuż obok nożyc. Stoły są ogrzewane parą wodną lub elektrycznie, można również stosować ogrzewanie promieniami podczerwonymi z lamp umieszczonych nad stołem. Nożyce gilotynowe do ciecia tworzyw sztucznych, a nożyce konstruowane specjalnie do obcinania brzegów wyprasek, otrzymywanych przez formowanie próżniowe. Inne wielkości charakterystyczne, wobec braku informacji w zakresie cięcia tworzyw sztucznych, dobiera się jak dla cięcia metali. Nożyce powinny być ostre i nie wykazywać nadmiernych luzów. Siła, potrzebna do cięcia nożycami gilotynowymi, jest — podobnie jak w przypadku cięcia metali — wprost proporcjonalna do kwadratu grubości płyty i wytrzymałości na Ścinanie, a odwrotnie proporcjonalna do tangensa kąta pochylenia krawędzi tnącej górnego noża w stosunku do krawędzi tnącej noża dolnego. Współczynnik proporcjonalności należy wyznaczyć doświadczalnie dla określonego tworzywa. Wytrzymałość na ścinanie niektórych tworzyw sztucznych. Do cięć wzdłuż linii krzywych można zastosować nożyce krążkowe lub nożyce skokowe. Ani jedne, ani drugie nie znalazły jednak, jak dotychczas, większego zastosowania do rozdzielania tworzyw sztucznych. Wykrawanie Cienkie płyty z niektórych tworzyw sztucznych mogą być rozdzielane przez wykrawanie. Wykrawanie rozpowszechniło się dla takich tworzyw jak: fenolowe laminaty tkaninowe, papierowe i drzewne, twardy polichlorek winylu, azotan celulozy. Grubość płyt wynosić może 3 cm. [Zobacz też : rolety wewnętrzne, ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie podłogowe]

Comments Off

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Cięcie tworzyw sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Strop ten składa się z dwuotworowych dyli o przekroju prostokątnym i wymiarach 22X45 cm. Dyle wykonuje się w formach rozbieralnych, a otwory uzyskuje się za pomocą stalowych rur łączonych w środku długości elementu na skuwkę i wyciąganych po zabetonowaniu z obu stron elementu. Elementy stropowe ułożone obok siebie dają gładki sufit. Łączy się je przez zalanie szczelin zaprawą cementową. Ciężar elementu przy rozpiętości podpór w świetle 5,20 m wynosi 630 kG, ciężar stropu 256 kG/cm2, ilość stali 6,80 kG/m2. Strop dylowy KaBe. Strop składa się z dyli żelbetowych opartych na ścianach nośnych i zsuniętych do siebie płaszczyznami bocznymi. Dyl o kształcie szeroko stopowego dwuteownika ma wzmacniające przepony pośrednie rozstawione co 60 cm wzdłuż długości dyla. Na podporach dyl ma przekrój prostokątny. Strop panwiowy typu SPS. Strop składa się z płyt panwiowych i z płytek grubości 4 cm o wymiarach 33X67 cm. Płyta żeberkowa panwiowa spełnia rolę deskowania przy wykonywaniu żeber pomiędzy płytami i jest jednocześnie elementem nośnym. Ciężar płyty żeberkowej wynosi ok. 500 kG przy rozpiętości ok. 6,00 m. Podczas montażu stropu płyta panwiowa przenosi obciążenie od ciężaru własnego stropu oraz obciążenia montażowe (np. wózek z masą betonową). Górne płytki układa się na żebrach płyty dolnej i w celu wciągnięcia ich do współpracy z żebrami układa się w rowkach między płytami zbrojenia pręty (/) 4,5 mm w kierunku prostopadłym do żeber. Zbrojenie to łączy ściskaną strefę przekroju żebra z płytami ułożonymi na żebrach. Przy rozpiętościach do 6,0 m i obciążeniu użytkowym do 300 kG/m2 nie stosuje się żeber rozdzielczych. Przy większych obciążeniach lub rozpiętościach należy zastosować jedno żebro rozdzielcze w połowie rozpiętości. Prefabr ykaty wykonuje się z betonu marki 200, żebra wylewane oraz rowki między płytami wypełnia się betonem marki 140 lub 170. Płyta panwiowa posiada płytkę dolną grubości 1,5 cm usztywnioną żeberkami poprzecznymi w odległości co ok. 1,0 m .Strop ten szczególnie nadaje się dla dużych rozpiętości (powyżej 6,00 m), dużych obciążeń użytkowych, przy czym umożliwia prowadzenie instalacji wewnątrz stropu. [patrz też: rolety wewnętrzne, ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries