Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety okienne’

Woda gruntowa

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W gruntach — wartość hk zależy od uziarnienia. Prócz tego rozróżnia się kapilarność bierną, gdy zwierciadło wody ulegnie obniżeniu w stosunku do swego poprzedniego położenia; wtedy woda utrzymuje się w porach grunta do pewnej wysokości hkb, przy czym hkb=hkc. W obszarze wody kapilarnej występuje w wodzie podciśnienie, co wywołuje dodatkowe naprężenia w szkielecie gruntowym; odpowiadają one ciężarowi słupa wody kapilarnej ponad zwierciadłem wody wolnej (gruntowej). Fundamenty. Schemat dotyczy zjawisk włoskowatości w gruntach niespoistych (sypkich), w których woda błonkowa praktycznie nie ma wpływu na te zjawiska. Woda gruntowa (wolna). Przyjmuje się, że na wodę gruntową działa tylko siła ciężkości, wobec czego podlega ona prawom hydrauliki (filtracji) w ośrodkach porowatych. Prędkość filtracji w ośrodku jednorodnym i izotropowym wynosi grad H, gdzie: H — wysokość położenia rozpatrywanego punktu w stosunku do przyjętego poziomu porównawczego, — współczynnnik filtracji. Przy filtracji jednorodnej równanie można przedstawić w postaci wystarczającej do rozwiązywania wielu zagadnień praktycznych. Spadek hydrauliczny „i” jest stosunkiem różnicy poziomów piezometrycznych do długości drogi filtracji I HA—l-ln AH. Ilość wody Q przepływającej w czasie T przez przekrój o polu A, prostopadły do kierunku ruchu wody, oblicza się wtedy według wzoru. Współczynnik filtracji k określa własności filtracyjne gruntu i zależy od uziarnienia, porowatości i temperatury gruntu. Przy porównywaniu własności filtracyjnych różnych gruntów odnosi się współczynnik filtracji do temperatury t 10 0 C (klo), a jego wartość dla innej temperatury t oblicza się według wzoru kt—k10 (0,7+ t). [patrz też: rolety dzień noc, rolety okienne, rusztowania ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety okienne’

Woda gruntowa

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Wskutek działania sił adsorpcji cząstki szkieletu gruntowego są otoczone błonką wody silnie związanej z powierzchnią cząstek. Ponieważ w gruntach niespoistych (sypkich) występują głównie minerały o niewielkiej zdolności adsorpcyjnej (kwarc), dlatego grubość błonek wody związanej jest znikoma. Przy dużych ziarnach ogólna ilość wody błonkowej w gruntach niespoistych nie ma na ogół znaczenia i praktycznie można pominąć jej wpływ na właściwości gruntu. W gruntach spoistych woda błonkowa ma duże znaczenie. Występujące w tych gruntach najdrobniejsze cząstki iłowe są zbudowane z mineralów przeobrażonych, o dużej zdolności adsorpcyjnej i mają stosunkowo grube błonki wody związanej na powierzchni. Przy niewielkich wymiarach tych cząstek i dużej ich ilości ogólna ilość wody błonkowej w gruncie może być duża i wpływać w decydującym stopniu na własności gruntów spoistych. Woda błonkowa ogranicza ponadto ruch wody wolnej i kapilarnej, gdyż przy komórkowej strukturze szkieletu gruntów spoistych pory w poszczególnych komórkach są oddzielone wodą błonkową, której ruch zachodzi tylko w niewielkim stopniu przy większym naporze.Woda kapilarna Pory w szkielecie gruntowym tworzą przestrzenną siatkę naczyń połączonych, w których woda może podciągać się ku górze ponad zwierciadło wody wolnej, podobnie jak w rurce kapilarnej. Wysokość podciągania wody w rurce kapilarnej hk jest odwrotnie proporcjonalna do promienia rurki (hk i r w centymetrach) o małych porach. Kapilarne podciąganie wody w rurce i w szkielecie gruntowym (Z W. G. zwierciadło wody gruntowej) [podobne: rolety dzień noc, rolety okienne, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries