Tanie odwierty
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rolety okienne’

Zewnatrz budynku nalezy stosowac przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zewnątrz budynku należy stosować przewody odpływowe z rur kamionkowych z połączeniem za pomocą sznura smołowanego, kitu asfaltowego lub paku z dodatkiem smoły pogazowej albo rur betonowych z połączeniem za pomocą cementu. Połączenia odpływów od zlewów, umywalek lub pisuarów z przewodami spustowymi mogą być wykonane z rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych, czarnych – odpowiednio zabezpieczonych przed korozją lub z odpowiednich materiałów zastępczych. Przewody wentylacyjne wyprowadza się na wysokość 0,5 -:-1,0 m ponad dach budynku. Pozioma odległość górnej części rur wentylacyjnych od okien i wszelkich otworów do wnętrza sąsiednich budynków powinna wynosić nie mniej niż 4 m. Przy mniejszej odległości rurę wentylacyjną podnosi się wyżej dachu sąsiedniego budynku najmniej o 1 m lub odchyla się na bok, w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed nieprzyjemnymi zapachami. Powiększona średnica w nasadzie rury wentylacyjnej, wyprowadzonej ponad dach, powinna być wykonana z blachy cynkowej lub innego równoważnego materiału; przy dachach żelbetowych należy stosować nasady żeliwne. [więcej w: schody dywanowe, rolety okienne, rolety dzień noc ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rolety okienne’

Zewnatrz budynku nalezy stosowac przewody odplywowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W gruntach — wartość hk zależy od uziarnienia. Prócz tego rozróżnia się kapilarność bierną, gdy zwierciadło wody ulegnie obniżeniu w stosunku do swego poprzedniego położenia; wtedy woda utrzymuje się w porach grunta do pewnej wysokości hkb, przy czym hkb=hkc. W obszarze wody kapilarnej występuje w wodzie podciśnienie, co wywołuje dodatkowe naprężenia w szkielecie gruntowym; odpowiadają one ciężarowi słupa wody kapilarnej ponad zwierciadłem wody wolnej (gruntowej). Fundamenty. Schemat dotyczy zjawisk włoskowatości w gruntach niespoistych (sypkich), w których woda błonkowa praktycznie nie ma wpływu na te zjawiska. Woda gruntowa (wolna). Przyjmuje się, że na wodę gruntową działa tylko siła ciężkości, wobec czego podlega ona prawom hydrauliki (filtracji) w ośrodkach porowatych. Prędkość filtracji w ośrodku jednorodnym i izotropowym wynosi grad H, gdzie: H — wysokość położenia rozpatrywanego punktu w stosunku do przyjętego poziomu porównawczego, — współczynnnik filtracji. Przy filtracji jednorodnej równanie można przedstawić w postaci wystarczającej do rozwiązywania wielu zagadnień praktycznych. Spadek hydrauliczny „i” jest stosunkiem różnicy poziomów piezometrycznych do długości drogi filtracji I HA—l-ln AH. Ilość wody Q przepływającej w czasie T przez przekrój o polu A, prostopadły do kierunku ruchu wody, oblicza się wtedy według wzoru. Współczynnik filtracji k określa własności filtracyjne gruntu i zależy od uziarnienia, porowatości i temperatury gruntu. Przy porównywaniu własności filtracyjnych różnych gruntów odnosi się współczynnik filtracji do temperatury t 10 0 C (klo), a jego wartość dla innej temperatury t oblicza się według wzoru kt—k10 (0,7+ t). [patrz też: rolety dzień noc, rolety okienne, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries